INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie Internetowym Kärcher Center Krawczyk (dalej jako "Sklep Internetowy"/„Sklep”).

Administratorem danych osobowych (dalej również jako: „Administrator”) jest TEAMTOOLS sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki, posługująca się numerem NIP: 9372748981 oraz REGON: 524048403.

Możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

• poczty elektronicznej: sklep@karcherkrawczyk.pl;
• poczty tradycyjnej - adres korespondencyjny: Kärcher Center Krawczyk – Proszówki 611, 32-700 Bochnia;
• telefonu: +48 794 507 407,
• za pośrednictwem formularza kontaktu dostępnego w Sklepie internetowym.

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: „RODO”.

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących klientów Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

W Sklepie internetowym mogą być wykorzystywane tzw. wtyczki oraz inne narzędzi społecznościowe, w tym, w szczególności umożliwiające klientowi logowanie się do konta w Sklepie internetowym z wykorzystaniem kont w serwisach społecznościowych i podobnych, takich jak: Facebook.com, Twitter.com., Instagram.com czy Google.com, jak również umożliwiających podzielenie się z innymi użytkownikami tych serwisów treściami lub ich polecenie w ramach konta u dostawcy danego portalu. Dostawcy tych serwisów mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe jako samodzielni administratorzy. W takim przypadku Administrator i dostawca wtyczki są współadministratorami danych osobowych.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie oraz na następujących podstawach:• realizacji Umowy jak również podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie – na tej podstawie przetwarzamy:

   - w celu realizacji Usługi - dane podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym (Konta) w Sklepie Internetowym, tzn. adres e-mail, imię i nazwisko oraz ustanowione hasło, płeć. Jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google, Facebook, Instagram, Twitter) zbieramy Twoje imię i nazwisko;
   - świadczenia Usług i dostarczania funkcjonalności wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii Zamówień, informowanie o statusie realizacji Zamówienia – w tym celu przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie, formularzu Zamówienia lub na potrzeby realizacji Zamówienia, jak również inne dane podane w ramach Zamówienia, w tym dane dotyczące historii zakupów;
   - świadczenia Usług i dostarczania funkcjonalności zarówno wymagających jak i niewymagających założenia Konta    - przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym, w tym dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści, Towarów czy Usług, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, przeglądarki, adresu IP, lokalizacji jak również dane podane w Zamówieniu lub na potrzeby realizacji Zamówienia, jak również dane podane przez Ciebie w formularzach dostępnych w Sklepie (w tym w formularzu kontaktu, opinii);
   - wykonania Umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia Zamówionych Towarów) – w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu Zamówienia lub na potrzeby realizacji Zamówienia, w szczególności takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności;• w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią – przetwarzamy dane osobowe w celu:
   - statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu Internetowego – w tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie Internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
   - ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi – w tym celu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane w Sklepie Internetowym, w tym przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej; W przypadku przetwarzania danych osobowych w powyższych celach, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polega na: możliwości ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi, podnoszeniu poziomu świadczonych usług oraz efektywności i bezpieczeństwa Sklepu Internetowego jak również budowaniu pozytywnych relacji z Klientami;• w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, a w przypadku gdy do przetwarzania danych osobowych była potrzebna nam również Twoje zgoda – na podstawie tej zgody – przetwarzamy Twoje dane w celu:
   -marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych Klientów i partnerów, w tym remarketingu - w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym w tym Zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików „cookies”, a w szczególności historia Zamówień, historia wyszukiwania, kliknięcia w Sklepie Internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją. W przypadku gdy poprosiłeś o przesyłanie Powiadomień (Usługa Powiadomienia), przetwarzamy również podane przez Ciebie dane osobowe takie jak: wiek, płeć oraz data urodzenia. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi, w tym personalizowanymi reklamami poza Sklepem Internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu Internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących plików „cookies” w dalszej części tego dokumentu;
   - badania rynku, opinii, dokonywania pomiarów i prowadzenia statystyk przez nas lub naszych partnerów – w tym celu wykorzystujemy dane takie jak: informacje o Zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane; W przypadku przetwarzania danych osobowych w powyższych celach, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polega na: możliwości informowania użytkowników o ofercie Administratora w tym w szczególności oferowanych Usługach oraz budowaniu wizerunku na rynku;• realizacji Umowy jak również w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią – na tej podstawie przetwarzamy dane:
   - rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania klientów – w tym celu przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, chatcie, reklamacjach skargach i wnioskach, oraz pytaniach zawartych w innej formie. W tym celu przetwarzamy też niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące Zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku, pytania oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg, wniosków i pytań;
   - organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty – w tym celu wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego; W przypadku przetwarzania danych osobowych w powyższych celach, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polega na: możliwości zgodnego z prawem rozpatrywania reklamacji, odpowiedzi na uwagi czy pytania Klientów, jak również podnoszeniu poziomu świadczonych Usług i budowaniu pozytywnych relacji z Klientami;• gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności polegającego na realizacji przez Administratora obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy prawa podatkowego/przepisy dotyczące rachunkowości w związku z rozliczeniami Zamówień, konkursów, czy programów lojalnościowych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane w celu złożenia i rozliczenia Zamówienia, jak również dane podane przez Ciebie przy przystąpieniu do programu lojalnościowego, konkursu lub podobnej akcji – zgodnie z jej zasadami.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administrator za pośrednictwem Sklepu Internetowego.Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych Usług i funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym Konta. Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych Usług i funkcjonalności Konta oraz Sklepu. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne;

SPERSONALIZOWANE REKLAMY ORAZ WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Dla pełnej jasności dokonywanych przez nas czynności, jeszcze raz, szczególnie zwracamy uwagę, że Administrator może wykorzystywać dane osobowe w celu przygotowania i przedstawienia Ci spersonalizowanych reklam, w tym z wykorzystaniem narzędzi oraz plików cookies podmiotów trzecich, co szerzej zostało wskazanej w dalszej części niniejszego dokumentu dot. cookies.

Z uwagi na wykorzystanie w Sklepie Internetowym tzw. wtyczek społecznościowych, w tym umożliwiających klientowi logowanie się do konta w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem kont w serwisach społecznościowych i podobnych, takich jak: Facebook.com, Twiter.com, Instagram.com czy Google.com, jak również podzielenie się z innymi użytkownikami tych serwisów treściami lub ich poleceniach w ramach swojego konta u dostawcy danego portalu, dostawcy tych serwisów mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe jako samodzielni administratorzy. W momencie odwiedzenia przez Ciebie naszego Sklepu Internetowego, przeglądarka z której korzystasz może dokonywać bezpośredniego połączenia z serwerami podmiotów dostarczających te wtyczki/narzędzia, przez co podmioty te otrzymują informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony oraz m.in. Twój adres IP. Informacje takie mogą być przesyłane bez względu na to czy posiadasz konto w serwisie takiego podmiotu oraz czy jesteś do niego aktualnie zalogowany. Jeśli posiadasz konto u takiego podmiotu oraz jesteś do niego zalogowany, dodatkowo informacja ta może zostać powiązana i przypisana do Twojego konta w serwisie społecznościowym. W przypadku skorzystania z wtyczki, w tym w szczególności wykorzystania Twojego konta w serwisie zewnętrznego podmiotu do logowania się do konta w naszym Sklepie, informacje o tym mogą być również przesyłane bezpośrednio do tego podmiotu. Pewne treści mogą być też publikowane w ramach Twojego profilu w serwisach społecznościowych i widoczne dla innych użytkowników takich portali, w tym w szczególności tych z którymi nawiązujesz relacje.

Jeśli nie chcesz aby dostawcy wtyczek/narzędzi/serwisy społecznościowe przyporządkowywały Twoje dane zebrane w trakcie Twoich odwiedzin w naszym Sklepie Internetowym do Twojego profilu u danego dostawcy, to przed wizytą na stronie naszego Sklepu zadbaj o wylogowanie się z tego serwisu społecznościowego. Pamiętaj, że możesz również uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie mechanizmy w ramach przeglądarki z której korzystasz – zgodnie z jej ustawieniami.

Administrator stara się dochowywać wszelkiej staranności w celu wyboru wyłącznie oprogramowania, w tym w/w wtyczek, pochodzących od renomowanych podmiotów, które szeroko określają swoje zasady ochrony danych osobowych.

Cele, zakres i zasady gromadzenia i dalszego przetwarzania danych osobowych przez te podmioty znajdziesz w ich zasadach ochrony prywatności. Zachęcamy Cię do zapoznania się z nimi, znajdziesz je m.in. pod następującymi adresami:
http://www.facebook.com/policy.php;
https://twitter.com/en/privacy;
https://policies.google.com/privacy;
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

• dane kontaktowe;
• dane dotyczące aktywności w Sklepie Internetowym;
• dane dotyczące Zamówień w Sklepie Internetowym;
• dane rozliczeniowe;
• dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
• dane dotyczące Usług marketingowych,
• dane podane w celu zapisu do Powiadomienia.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Zamówień, Usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

• kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
• kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
• po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, adres mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep Internetowy. Dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych w zakresie obejmującym dane niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń, będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane dotyczące klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu klienta przez klienta.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu Internetowego. W tym celu posługujemy się głównie mechanizmami wykorzystującymi cookies – więcej informacji o nich znajdziesz w dalszej części niniejszego dokumentu dot. cookies.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

• organom państwowym, np. prokuratura, Policja, Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli się o to do nas zwrócą;
• dostawcom usług, z którymi współpracujemy w tym w szczególności w celu dostawy zamówień czy realizacji płatności. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania. Listę dostawców znajdziesz w sekcji „CELE”.

Dane osobowe mogą być też przekazywane innym podmiotom – dostawcom narzędzi, których pliki cookies wykorzystujemy. Informacje o tych podmiotach oraz celach wykorzystania cookies znajdziesz w dziale dot. cookies, w dalszej części tego dokumentu.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale także poza terytorium EOG. Twoje dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Na podstawie RODO masz prawo do:

1) dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) – możesz uzyskać od Administratora informacje czy Twoje dane są przetwarzane oraz jeśli są przetwarzane, to masz prawo do:
• dostępu do danych;
• uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
• uzyskania kopii swoich danych osobowych.

2) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) - jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, możesz żądać od Administratora niezwłocznego ich sprostowania. Możesz też żądać od Administratora uzupełnienia tych danych. Jeśli posiadasz konto w Sklepie Internetowym, swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać również samodzielnie po zalogowaniu się do konta.

3) usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – możesz tego żądać gdy:
• Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
• Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
• wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
• wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, Administrator może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany.

4) zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) - możesz tego żądać gdy:
• kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
• gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
• Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
• gdy zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.


5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) – możesz zgłosić w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
• przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią;
• przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

6) żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) - masz prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych lub zażądać aby to Administrator przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – możesz to zrobić w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

8) skargi do organu nadzorczego - jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Wszystkie swoje prawa możesz realizować, kontaktując się z Administratorem pod adresami kontaktowymi wskazanymi w niniejszym dokumencie. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator poinformuję Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

POLITYKI "COOKIES"

INFORMACJE OGÓLNE

Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki „cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu m.in. poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

BEZPIECZEŃSTWO

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

• Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
• Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

CELE

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych. Główne cele dla których wykorzystujemy cookies to cele techniczne, analityczne, marketingowe/reklamowe oraz społecznościowe. Poniżej wskazujemy szczegółowo w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jakie podmioty. Każdy z tych podmiotów samodzielnie określa też zasady swojej prywatności – linki do tych zasad poszczególnych dostawców również znajdziesz poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

• Konfiguracja i optymalizacja Sklepu Internetowego (cele techniczne);
• tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w Irlandii jak również Matomo dostarczanego przez InnoCraft Ltd. z siedzibą w Nowej Zelandii. Szczegóły na temat zasad ochrony prywatności Google znajdziesz w jego Polityce ochrony prywatności dostępnej pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy/; Polityka prywatności InnoCraft Ltd. dostępna pod adresem: https://matomo.org/privacy-policy/;
• określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
• przygotowanie i przestawianie Klientom spersonalizowanych reklam z wykorzystaniem narzędzi reklamowych Google AdWords, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w Irlandii. Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy/;
• zalogowanie się do konta w Sklepie internetowym z wykorzystaniem konta google, którego administratorem jest Google Inc z siedzibą w Irlandii. Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy/;
• analizowania aktywności użytkowników, w celu dopasowywania wyświetlanych im treści do ich profilu, co umożliwia ulepszanie zarządzania kampaniami reklamowymi za pośrednictwem narzędzi analitycznych DoubleClick, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
• zalogowanie się do konta w Sklepie internetowym oraz popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii. Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/;
• zbadania opinii o poziomie zadowolenia Klientów z przeprowadzonego zakupu lub objęcia zakupów ochroną kupującego przez Trusted Shops, którego administratorem jest Trusted Shops GmbH z siedzibą w Kolonii, Polityka Prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/;
• prezentowania i wyrażenia opinii na stronach internetowych zewnętrznego serwisu internetowego Ceneo.pl, którego administratorem jest Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Polityka cookies dostępna pod następującym linkiem: http://info.ceneo.pl/polityka_plikow_cookies;
• prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu Internetowego oraz analizować opinie o poziomie zadowolenia klientów z zakupów w Sklepie, którego administratorem jest Skąpiec sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Polityka cookies dostępna jest pod następującym linkiem: https://www.skapiec.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci.pdf;
• prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu Internetowego, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego Opineo.pl, którego administratorem jest Opineo.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Polityka cookies dostępna jest pod następującym linkiem: http://www.opineo.pl/i/informacje- o-ciastkach;
• popularyzacja Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com oraz zalogowania się do Konta w Sklepie internetowym z wykorzystaniem konta w serwisie Instagram.com, którego administratorem jest jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii. Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/519522125107875;
• popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn.com – przez LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii lub, jeżeli Użytkownik znajduje się poza Europejskim Obszarze Gospodarczym, LinkedIn Corporation z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności LinkedIn dostępna jest pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;
• popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą narzędzia AddThis – dostarczanego przez Oracle America Inc. z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności AddThis dostępna jest pod następującym linkiem: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html;
• ułatwienie komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu narzędzia Skype.com – dostarczanego przez Microsoft Corp. z siedzibą w USA. Polityka ochrony prywatności Skype.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://privacy.microsoft.com/pl- pl/privacystatement;
• popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu Twitter.com – przez Twitter Inc. z siedzibą w USA, jak również zalogowania się do Konta w Sklepie internetowym z wykorzystaniem konta w Twitter.com. Polityka ochrony prywatności Twitter.com dostępna jest pod następującym linkiem: www.twitter.com/en/privacy; • w celu zamieszczenia opinii o produktach lub zbadania opinii o poziomie zadowolenia klientów z przeprowadzonego zakupu przez Grupę Okazje sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Polityka prywatności Grupa Okazję sp. z o.o. znajduje się pod adresem: https://grupa.okazje.info.pl/polityka-cookie.html;
• popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu YouTube.com, którego administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności dostępna jest pod następującym linkami: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
• tworzenia statystyk i wydajności treści oraz, za pośrednictwem narzędzi Hotjar, którego administratorem jest Hotjar Ltd,. z siedzibą w St Julians STJ 1000, Malta, Europe. Polityka ochrony prywatności Hotjar jest dostępna pod adresem: https://www.hotjar.com/privacy;
• realizacji usługi wysyłki newslettera za pomocą serwisu mailchimp.com, przez Rocket Science Group, LLC z siedzibą w USA. Polityka prywatności mailchimp znajduje się pod adresem: https://mailchimp.com/legal/cookies/;
• W celu obsługi klienta za pomocą narzędzia interaktywnego chatu dostarczanego przez Tidio LLC z siedzibą w USA. Polityka prywatności Tidio jest dostępna pod adresem: https://www.tidio.com/privacy-policy/;
• W celu dostarczania funkcjonalności umożliwiającej dodawanie i prezentowanie komentarzy w Sklepie internetowym z wykorzystaniem narzędzia Disqus dostarczanego przez Disqus Inc. z siedzibą w USA. Polityka prywatności Disqus dostępna na stronie: https://help.disqus.com/en/collections/191787-terms- and-policies.

REKLAMY SPERSONALIZOWANE

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji, w tym przedstawienia spersonalizowanych reklam. W tym celu mogą zostać zachowane informacje, w tym w szczególności o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci, wyszukiwanych hasłach oraz czasie skorzystania ze strony internetowej.

Reklamy spersonalizowane (czasem określane też reklamami opartymi na zainteresowaniach) to narzędzia dzięki, którym może być zwiększone dopasowanie reklam do Twoich preferencji i zainteresowań.

EDYCJA, WYŁĄCZANIE, BLOKADA

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/ oraz https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jednocześnie możesz też wyłączyć lub cofnąć zgodę na wykorzystanie cookies zewnętrznych dostawców, jak również pikseli remaretingowych, korzystając z Network Advertising, pod adresem: https://optout.networkadvertising.org/?c=1.