I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Kärcher Center Krawczyk (,,Sklep internetowy”).

2. Sklep prowadzi TEAMTOOLS sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posługująca się numerem NIP: 9372748981 oraz REGON: 524048403. zwany dalej Sprzedawcą.

3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
 a. poczty elektronicznej: sklep@karcherkrawczyk.pl;
 b. poczty tradycyjnej - adres korespondencyjny: Proszówki 611, 32-700 Bochnia;
 c. telefonu: +48 794 507 407,
 d. za pośrednictwem formularza kontaktu dostępnego w Sklepie internetowym.

4. O ile inaczej nie wskazano na stronach Sklepu, wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do innych treści, a w szczególności do formularzy, logotypów, jak również zdjęć, materiałów wideo, opisów Towarów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

5. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Sklepu internetowego, Usługi lub ich elementów, w tym w szczególności zdjęć, materiałów wideo, opisów czy innych treści bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Sprzedawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich oraz podmiot trzecich, w tym użytkowników stron Sklepu i Klientów.

6. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://karchercenter-krawczyk.pl/ , w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

7. Zapisy niniejszego Regulaminu odnoszące się do Konsumenta obejmują swoim zakresem również Przedsiębiorcę korzystającego z praw przysługujących konsumentowi.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego, w tym dokonywać Zamówień;

Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego bądź Przedsiębiorcą korzystającym z praw przysługujących konsumentowi;

Przedsiębiorca korzystający z praw przysługujących konsumentowi - osoba fizyczna będąca Klientem zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która korzysta z praw przysługujących konsumentom na gruncie Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta;

Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem Przedsiębiorcy korzystającego z praw przysługujących konsumentowi;

Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
b. dostęp do poczty elektronicznej,
c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych w Sklepie Internetowym może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. USŁUGI DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Klient ma możliwość przeglądania i wyszukiwania treści dostępnych na stronie Sklepu internetowego. Treści dostępne w ramach Sklepu internetowego mogą być również prezentowane w ramach tematycznego bloga w (dalej jako: ,,Blog”). Usługa polegająca na przeglądaniu i wyszukiwaniu treści jest świadczona przez czas określony – do momentu zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu.

3. Treści prezentowane w ramach Bloga mają charakter ogólny, tematyczny ale też jedynie poglądowy. Prezentowane są w ramach subiektywnie dobranych przez Sprzedawcę kryteriów. Nie powinny być one traktowane jako oferta, doradztwo czy rekomendacje.

4. Klient ma możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym. Konto zawiera dane podane przez Klienta jak również jego historię zakupową.

5. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Sklepie Internetowym. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto” dostępnego z pozycji Konta.

6. Sprzedawca umożliwia również Klientom posiadającym Konto zalogowanie się do Konta w Sklepie z wykorzystaniem konta takiego Klienta w zewnętrznych portalach takich jak: Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com oraz Google.com. Klient, który loguje się do Konta w Sklepie Internetowym poprzez konto na portalu zewnętrznym udostępnia w Sklepie swoje imię i nazwisko wraz ze zdjęciem pobranym z tego portalu zewnętrznego.

7. Sprzedawca może również udzielić Klientowi wsparcia w założeniu Konta, w tym założyć takie Konto dla Klienta. W takim przypadku, gdy Klient o to poprosi (przykładowo w czasie składania Zamówienia), Sprzedawca tworzy Konto dla Klienta oraz przesyła Klientowi informacje o dostępie do takiego Konta na podany przez Klienta adres e-mail.

8. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia.

9. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.

10. Sprzedawca oferuje również Klientom możliwość przesyłania w formie e-mailowego powiadomienia informacji o ofercie handlowej Towarów dobranych według określonych w Sklepie paramentów lub kategorii (dobranych jednak w sposób subiektywny, przykładowo jako propozycje prezentowe), przesyłanej jako specjalna oferta związana z urodzinami lub inną specjalną okolicznością – zgodnie z informacjami prezentowanymi w Sklepie internetowym (dalej jako: ,,Powiadomienie”). Klient w celu otrzymywania Powiadomienia, wskazuje rodzaj okoliczności oraz jej datę, płeć, wiek lub grupę wiekową dla jakiej mają być adresowane Towary prezentowane w Powiadomieniu, bądź inne informacje wskazane w formularzu w Sklepie Internetowym. W przypadku gdy Klient w celu zapisu do Powiadomienia podaje w formularzu zapisu dane osobowe osoby trzeciej, powinien przed ich podaniem upewnić się, że jest uprawniony do takiego posługiwania się danymi osobowymi oraz wyrażenia stosownych zgód w zakresie ich przetwarzania.

11. Powiadomienie jest przesyłane wyłącznie do Klienta, który wyraził na to zgodę dokonując zapisu do Powiadomienia i ma również charakter przypomnienia o zbliżających się urodzinach lub innej okoliczności wskazanej przez Klienta – stąd jest wysyłane przed datą okoliczności wskazanej przez Klienta, o ile inaczej nie wskazano w Sklepie Internetowym. Treść prezentowana w Powiadomieniu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

12. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Powiadomień.

13. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronach Sklepu Internetowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta z wykorzystaniem formularza.

14. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą również z wykorzystaniem interaktywnego chatu dostępnego w Sklepie Internetowym. Usługa chatu jest świadczona Klientowi przez czas określony – do momentu zakończenia rozmowy z wykorzystaniem tego narzędzia lub zamknięcia przez Klienta strony Sklepu Internetowego.

15. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych oraz subiektywny wypowiedzi odnoszących się do Towaru, przebiegu transakcji, czy też obsługi Zamówienia. Komentarze mogą być również dodawane i prezentowane przez Klienta w ramach Bloga dostępnego w Sklepie. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

16. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały. Treść wypowiedzi nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

17. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

18. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym.

IV. ZAMÓWIENIE

1. Sprzedawca zamieszcza informacje o Towarach na stronach internetowych Sklepu, wskazując każdorazowo ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, rozmiar oraz ceny, które nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

5. Sprzedawca dopuszcza również możliwość składania Zamówień w Sklepie internetowym telefonicznie albo przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mailowo).

6. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub e-mailowo następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien, kontaktując się ze Sprzedawcą, pod numerem lub adresem e-mail wskazanym w pkt. I niniejszego Regulaminu oraz w Sklepie internetowym:
a. podać nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

7. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

8. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.

9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

10. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. DOSTAWA

1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona terytorialnie, z zastrzeżeniem jednak, że w zależności od miejsca dostawy dostępne mogą być różne formy dostawy – zgodnie z informacją w Sklepie internetowym.

2. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

3. Z zastrzeżeniem ppkt. 1 powyżej, Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
a. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
b. za pośrednictwem operatora pocztowego;
c. dostarczone do Paczkomatu.

4. Sprzedawca informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

5. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.

6. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu obejmujące Zamówione Towary w formie elektronicznej – na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres e-mail. W przypadku Klientów posiadających Konto w Sklepie internetowym, Sprzedawca może umieścić również dowód zakupu w ramach Konta Klienta.

7. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich, funtach brytyjskich, dolarach amerykańskich oraz euro – zgodnie z wyborem Klienta. Ceny zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

2. W ceny Towarów nie są wliczone koszty dostawy obciążające Klienta zgodnie z postanowieniami działu VI Regulaminu.

3. Klient może wybrać następujące metody płatności:
a. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
b. płatność elektroniczna, w tym płatności kartą (w przypadku tej formy płatności realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
c. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
d. płatność w systemie ratalnym – oferowana przez zewnętrznego operatora płatności, bank lub inny podmiot trzeci – zgodnie z informacją w Sklepie internetowym (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, jego skompletowaniu oraz po otrzymaniu od podmiotu obsługującego płatność ratalną, płatności za zamówiony Towar),
e. płatność z pośrednictwem PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęcia po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, jego skompletowaniu oraz otrzymaniu od operatora tej płatności, płatności za zamówiony Towar). W przypadku wyboru przez Klienta płatności PayPo, Klient zawiera odrębnie z tym podmiotem stosowną umowę na podstawie, której PayPo sp. z o.o. udziela Klientowi na warunkach z nim określonych finansowania Zamówienia składanego w Sklepie Internetowym. Sprzedawca nie jest stroną takiej umowy o finansowanie oraz nie ma wpływu na udzielenie przez PayPo takiego finansowania. Więcej informacji dotyczącej tej formy płatności, Klient może znaleźć bezpośrednio u tego operatora płatności.

4. Sprzedawca informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży bez podania przyczyny przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni na podstawie Ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
i. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
j. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
k. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
l. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwracany Towar prosimy odesłać na adres: Proszówki 611, 32-700 Bochnia.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

IX. REKLAMACJE TOWARU, GWARANCJA

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, prosimy kierować pisemnie na adres: Proszówki 611, 32-700 Bochnia, na adres poczty elektronicznej: sklep@karcherkrawczyk.pl; lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym.

4. Reklamowany Towar również prosimy odesłać na adres magazynu: Proszówki 611, 32-700 Bochnia

5. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

7. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

8. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym mogą posiadać gwarancję producenta. W przypadku, gdy dany Towar posiada gwarancje, o której mowa w zdaniu poprzednim, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

X REKLAMACJE USŁUG

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje prosimy kierować pisemnie na adres: Proszówki 611, 32-700 Bochnia, na adres poczty elektronicznej: sklep@karcherkrawczyk.pl; lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu.

XIV. POSTANOWIENIA ODRĘBNE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Z zastrzeżeniem odrębnych zapisów niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy Klient jest Przedsiębiorcą, zastosowanie do dokonywanych przez niego Zamówień zastosowanie znajdują poniższe zastrzeżenia:

1. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności dot. Zamówienia. Dotyczy to również możliwości wymagania dokonania przedpłaty w całości albo w części niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.

2. W przypadku Zamówień Klientów będących Przedsiębiorcami, z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Zamówienia, podmiotowi lub osobie dostarczającej zamówione przez Klienta Towary (w tym również w przypadku dostawy za pomocą Paczkomatu) dalej jako: ,,Przewoźnik” przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy, a Sprzedawca w stosunku do Przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.

3. Klient będący Przedsiębiorcą po otrzymaniu dostawy Towarów zobowiązany jest sprawdzić ich stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru przez Klienta, należy sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika.

4. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności lub niekompletnych danych podanych przez Przedsiębiorcę w trakcie składania Zamówienia, a także spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

5. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towary w imieniu Klienta będącego Przedsiębiorcą jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.

6. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Klienta będącego Przedsiębiorcą Zamówionych Towarów, Sprzedawca może według swojego wyboru wyznaczyć Klientowi inny termin dostawy Zamówienia lub rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z Klientem lub odstąpić od Umowy, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Sprzedawcę z tytułu nieodebrania Towarów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie oraz kosztu wysyłki Towaru.

7. Klient zobowiązuje się do zapłaty wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę z tytułu nie odebrania Zamówionych Towarów przez Klienta.

8. W przypadku świadczenia Usług Sprzedawca, będący usługodawcą w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może wypowiedzieć Przedsiębiorcy, będącemu usługobiorcą, umowę uregulowaną przepisami Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej stosownego oświadczenia.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności, w przypadku przechowywania, transportu lub stosowania Towarów niezgodnie z informacjami zawartymi w opisie Towaru lub etykietach Towaru.

10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

11. Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z używania Towarów.

12. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Sprzedawcy nie będzie używał znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub innych symboli indywidualizujących Sprzedawcę.

13. Wszelkie rysunki, specyfikacje, karty techniczne, materiały reklamowe lub inne materiały udostępnione przez Sprzedawcę Przedsiębiorcy lub wystawione publicznie, stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. Przedsiębiorca nie będzie dokonywał w tych materiałach jakichkolwiek zmian bez uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy w zakresie Konta.